Doelstelling

Doelstelling

 

De Stichting Zorg en Zelfdoding stelt zich ten doel:


Ten aanzien van mensen met een psychiatrische ziekte:


1.Ontwikkelen of ondersteunen van destigmatisering van mensen met een psychiatrische ziekte.


2.Ontwikkelen of ondersteunen van kennisontwikkeling rondom psychiatrische ziekten, met bijzondere aandacht voor vaak ‘vergeten’ aspecten zoals voeding, allergieën, hormonale verstoringen (bijvoorbeeld schildklierverstoringen), zowel bij patiënt als bij diens familie en maatschappelijke omgeving.


3. Ontwikkelen of ondersteunen van een krachtiger positie van patiënt en familie in de Geestelijke Gezondheidszorg.


Ten aanzien van zelfdoding:


4.Organiseren,onderhouden en ondersteunen van initiatieven tot steun aan naasten van iemand die, al of niet met een psychiatrische ziekte, ten gevolge van zelfdoding is overleden.


5.Ontwikkelen of ondersteunen van verdere ontwikkeling van kennis over zelfdoding, voortekenen van zelfdoding en de problematiek en noodzakelijke opvang en begeleiding van mensen die zelfdoding overwegen of een poging tot zelfdoding hebben gedaan.


6.Ondersteunen van debat over of onderzoek naar de mogelijkheden van hulp bij zelfdoding.


7.Ontwikkeling van een protocol hoe richting naasten te handelen na zelfdoding.


Het verrichten van alle (verdere) handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.


1.Het beheren van een bibliotheek, documentatie en reeds opgebouwde kennis en ervaring ten aanzien van zelfdoding binnen en buiten de psychiatrie en de opvang en ondersteuning van nabestaanden.


2.De Stichting stelt zich voor haar doelstellingen te verwezenlijken door inzet van personen en moderne media.


Klik hier om het beleidsplan 2015-2017 van Stichting Zorg en Zelfdoding te lezen.


Klik hier om de statuten te lezen van Stichting Zorg en Zelfdoding.